Københavns Byvandrerlaug

Laugsbetegnelser

(Betegnelserne kan variere inden for de forskellige laug)

 

Oldermand/kvinde: Mesterlaugets leder. Værdighedstegnet var lydhammeren. Den blev brugt til at få ro i stuen.

 

Oldgeselle: Svendelaugets leder.

 

Stolsbroder: Hjælper og suppleant til oldermanden. Stolsbroderen kunne være udpeget af kongen som bisidder.

 

Skaffer: Førstemanden i lauget. Skulle sørge for mad og øl ved fester. Værdighedstegnet var Skafferstokken.

 

Skafferstok: Værdighedstegn for Skafferen. Skafferen skulle i nogle laug slå tre gange på Laden for at markere, at mødet var åbnet.

 

Lade: Laugets skrin. I laugets skrin opbevarede man laugets dokumenter og værdigenstande. Laden skulle behandles med stor respekt.

Når låget på laden var åbent ved møderne, skulle al' tale foregå efter en bestemt ceremoni. Når laden blev lukket, var ordet atter frit. En lade kunne som laugsbøssen have flere nøgler.

 

Udtryk som luk bøtten og Klap i kommer fra de gamle laugsmøder. Det tyder på, at visse laugsmedlemmer hellere ville drikke et krus øl eller to, end at lytte til mere ”politik”. Så nu skulle låget altså smækkes i, for først da måtte der drikkes.

 

Laugsklokken: Værdighedstegn for oldermanden. Man kunne enten benytte sig af laugsklokken eller lydhammeren til at skabe lydhør.

 

Lydhammer: Værdighedstegn for oldermanden. Man kunne enten benytte sig af lydhammeren eller laugsklokken til at skabe lydhør.

 

Drikkepokal: Laugets drikkepokal kaldtes en Velkomst. Den blev brugt ved ritualer og lignende.

 

Skytsengel: Ofte havde et laug sin egen skytsengel. Der var skytsengle for det specifikke laugs håndværk. Noget tyder dog på, at skytsengle primært blev benyttet i katolsk tid.

 

Skrå: Skråen var laugets vedtægter og de handlede blandt andet om opførelse og bødestraf. Skråen var et håndskrevet dokument, og en skrå betyder et tørt stykke skind. Den ældste bevarede Laugsskrå er fra 1257 og tilhører de Københavnske skræddere. 

 

Gruss: Gruss er laugsmedlemmernes hilsen. Det kom til Danmark med tyske svend.

 

Laugsbøsse: Laugets ”safetybox”. Ofte med flere nøgler, der krævede, at flere medlemmer var tilstede for at åbne bøssen. Laugsbøssen blev blandt andet brugt til bøder.

 

Kronikør/Laugsskriver: Mulig betegnelse for sekretær.

 

Skatmester: Mulig betegnelse for den ansvarlige for laugets penge.

 

Segl: Laugene havde deres eget segl, det vil sige et logo.

 

Københavns Byvandrerlaugs Skraa

Behandlet på det stiftende laugsting den 4. januar 2014 og vedtaget ved urafstemning efterfølgende den 15. marts 2014.

Ændringerne § 4a og §5 vedtaget på den ordinære generalforsamling 16. januar 2016.
 1.   NAVN OG HJEMSTED

Laugets navn er ”Københavns Byvandrerlaug”.

Lauget har hjemsted i Københavns Kommune.

 

2.   FORMÅL

Laugets formål er at forestå følgende:

 • At udveksle faglige erfaringer.
 • At samarbejde omkring større arrangementer.
 • At sikre kvaliteten på byvandringer i København.
 • At varetage medlemmernes fælles interesser.
 • At varetage medlemmernes interesser over for offentlige og politiske myndigheder.
 • At forsvare ytringsfriheden i det offentlige rum.
 • At virke for formidlingen af kultur og historie.

 

3.   LAUGETS HÆFTELSE

Lauget hæfter kun for sine forpligtelser med den formue, der til enhver tid tilhører lauget. Der påhviler ikke laugets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for laugets gæld.


4.   MEDLEMMER

Som medlemmer optages kun de, som er blevet godkendt af lauget og kan tilslutte sig laugets formål og vedtægter.

Ansøgning om optagelse i lauget sker ved en skriftlig, begrundet henvendelse til laugstyrelsen.

Udmeldelse skal ligeledes ske ved skriftlig anmodning til laugstyrelsen.

Ved en vedvarende kontingentrestance kan et medlem efter laugstyrelsens beslutning blive udelukket af lauget.

 • 4a.

Et kvalificeret flertal kan på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling ekskludere medlemmer, der ikke overholder laugets moralske, faglige og kollegiale kodex.


5.   KONTIGENT

Det årlige, ordinære laugsting fastsætter medlemskontingentets størrelse og opkrævningsform.

Opkrævningen sker for 1 år ad gangen. Kontingentet gælder pr. person, og er et firma medlem af Lauget, skal der betales for det antal personer, der ønsker at deltage i Lauget.

Ved samarbejde omkring større arrangementer gælder det også pr. person og ikke pr. firma.


6. BYVANDRERLAUGETS LEDELSE:

Københavns Byvandrerlaugs højeste myndighed er laugtinget. Den daglige ledelse udgøres af laugstyrelsen.

Laugstyrelsen består af min. tre medlemmer valgt blandt laugets brødre og søstre på laugtinget.

Laugstyrelsen konstituerer sig selv med oldermand/kvinde, skaffer og kassemester.

Ved frafald frem til næste laugting supplerer laugstyrelsen sig selv.

Laugstyrelsesmøde afholdes, når et laugstyrelsesmedlem ønsker det. Der afholdes dog mindst to laugstyrelsesmøder hvert år.

Dagsorden for mødet udsendes en uge før mødets afholdelse af skafferen.

I tiden indtil dagsordenens udsendelse kan medlemmer ved henvendelse til skafferen få punkter optaget på dagsordenen.

Den siddende laugstyrelse er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

Beslutninger på laugstyrelsesmøder afgøres ved almindelig flertal. Der føres beslutningsreferat over laugstyrelsens møder.

Laugstyrelsen kan nedsætte de nødvendige udvalg.

Laugstyrelsen kan overdrage opgaver til laugets medlemmer uden for laugstyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt laugstyrelsen skønner dette er nødvendigt.

 

7.   LEDELSE

Den siddende laugstyrelse påser, at lauget drives i overensstemmelse med den gældende lovgivning og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav.


8. TEGNINGSRET

Laugstyrelsen sørger for, at laugets fulde navn (Københavns Byvandrerlaug) oplyses, når der indgås aftaler på Byvandrerlaugets vegne.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån og andre ekstraordinære dispositioner dog af hele laugstyrelsen (jfr. § 11).

Københavns Byvandrerlaug tegnes af Byvandrerlaugets oldermand/kvinde og kassemester i fællesskab. Der kan meddeles prokura, dvs. skriftlig fuldmagt til at handle på laugstyrelsens vegne.


9. REGNSKAB

Regnskabsåret er 1.jan – 31.dec. Første regnskabsår er fra det stiftende laugting til den følgende 31. december i 2014.


10.  REVISION

Regnskabet revideres af en revisor valgt på det årlige laugting.

 

11. LAUGSTINGET

Københavns Byvandrerlaugs højeste myndighed er laugtinget.

Det ordinære laugting afholdes hvert år inden udløbet af januar måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af to stemmetællere.
 3. Olderkvindens/mandens beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
 5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det nye år
 6. Fastsættelse af årets kontingent.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af min. tre laugstyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisorer.
 10. Eventuelt

 

Laugtinget indkaldes skriftligt med mindst tre ugers varsel via mail og på foreningens hjemmeside.

Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid, sted, en foreløbig dagsorden samt oplysning om frist for indsendelse af forslag.

Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftlig være laugstyrelsen i hænde senest 10 dage før laugtingets afholdelse. Senest 7 dage før det ordinære laugtings afholdelse underrettes laugsmedlemmerne om den endelige dagsorden samt ordlyden af indkomne forslag.

Laugets medlemmer har kun stemmeret ved personligt fremmøde.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Der gælder dog særlige regler for ændringer af laugets vedtægter samt laugets opløsning (jfr. § 11 & § 12)

Alle personvalg, hvor der opstilles flere, end der skal vælges, foregår ved skriftlig afstemning.

Laugstyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån og andre ekstraordinære dispositioner skal godkendes af laugtinget (jfr. §8).

Et ekstraordinært laugting skal afholdes såfremt 2/3 af laugstyrelsen ønsker det eller mindst 1/4 af medlemmerne ønsker det skriftligt med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet.

Ekstraordinært laugting skal indkaldes skriftlig med 14 dages varsel, efter at ønsket er fremsat for laugstyrelsen. Indkaldelsen skal indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

 

12. VEDTÆGTSÆNDRING

Vedtægtsændringer kan kun foretages på et ordinær laugting og kræver 2/3 majoritet af de fremmødte.

 

13. LAUGETS OPLØSNING

Opløsningen af lauget kan kun ske på et laugting efterfulgt af et ekstraordinært laugting. Opløsning kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for det.


Eventuelle midler skal drikkes op, inden lauget kan opløses!